Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Resolució gràfica de sistemes d'equacions

Resolució gràfica d'un sistema d'equacions

Per fer l'activitat només podreu modificar els punts a i b de cada recta

a) Troba la solució gràfica del següent sistema d'equacions (recorda que els punt a i b són; ax+y=b) x+y=4 2x-y=2 b) Troba 2 rectes paral·leles i escriu-m'he la seva expressió. c) Troba 2 rectes perpendiculars, escriu-n'he la seva expressió i pendent.