Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Outline

สื่อการสอนคณิตศาสตร์ครูแมว

สื่อการสอนนี้เป็นสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้โปรมแกรม Geogebra โดยได้รับการอบรมพัฒนาในโครงการพัฒนาครูยุค 4.0 ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำสื่อนี้เป็นย่างดี
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ครูแมว