زاویه محاطی 5 کپی از

موضوع: دایره و مثلث هدف: درک شهودی محل قرار گرفتن مرکز دایره ی محیطی یک مثلث
شرح فعالیت: چند ضلعی محاطی به چند ضلعی گفته می شود که همه ی رأس های آن روی محیط یک دایره قرار داشته باشد. در شکل چهار ضلعی ABCD یک چهار ضلعی محاطی است... برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. به نظر شما یک چهار ضلعی محاطی چه ویژگی ای باید داشته باشد؟ رأس های چهار ضلعی را جا به جا کنید. چه رابطه ای بین زاویه های روبروی چهار ضلعی وجود دارد؟ با توجه به اینکه هر کدام از این زاویه ها یک زاویه محاطی است این رابطه را چطور توجیه می کنید؟