Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Sinus, cosinus i tangent

En aquesta finestra podeu observar com es generen les funcions trigonomètriques sinus, cosinus i tangent a partir d'una circumferència trigonomètrica. Amb el botó de la part inferior esquerra, podeu parar i tornar a engegar l'animació. Una vegada parada, podeu canviar l'angle manualment amb el punt lliscant. També podeu fer visible cadascuna de les gràfiques de les funcions activant la casella corresponent.

 Quines diferències i semblances veieu entre aquestes tres funcions? Quins són els períodes d'aquestes funcions? Per a quins angles el sinus és igual al cosinus? Per a quins angles la tangent coincideix amb el sinus o amb el cosinus? Per què la funció tangent és discontínua?