اعداد صحیح کپی از

:نویسنده
Hamid, setareh noorbakhsh
موضوع: معرفی عددهای علامت دار هدف: آشنایی با عدد های صحیح علامت دار و کاربرد آن
شرح فعالیت: دمای چند شهر به صورت زیر گزارش شده است. با تغییر لغزنده، دمای این شهرها را روی دما سنج نشان دهید و دماها را با یک عدد علامت دار روی برگه بنویسید. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. تهران: 5 درجه بالای صفر مشهد: صفر درجه اصفهان: 3 درجه بالای صفر ایلام: 5 درجه زیر صفر لغزنده را روی دمای ایلام قرار دهید. فکر می کنید هوا چند درجه باید گرم شود تا دما به دمای شهر تهران برسد؟ لغزنده را به سمت بالا حرکت دهید و با شمارش تعداد جهش های لغزنده و رساندن آن به دمای شهر تهران درستی پاسخ خود را بررسی کنید. حالا لغزنده را روی دمای مشهد تنظیم کنید. برای این که دمای هوای مشهد به دمای هوای ایلام برسد هوا باید سردتر شود یا گرم تر؟ چند درجه؟ لغزنده را باید به کدام جهت حرکت دهیم، به جهت منفی یا مثبت؟ برای این که دمای مشهد به دمای اصفهان برسد هوا باید سردتر شود یا گرم تر؟ چند درجه؟ لغزنده در این صورت باید به کدام جهت (مثبت یا منفی) حرکت کند؟