Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Funció arcsinus, arcosinus i arctangent

Fixa't en el domini i la imatge de les tres funcions.
El domini de les funcions arcsinus i arccosinus és l'interval [-1,1], mentre que el de l'arctangent és tot R. La imatge de la funció arcsinus és [-pi/2, pi/2] i la de la funció arccosinus és [0,pi]. En canvi, la imatge de la funció arctangent és (-pi/2, pi/2). En totes tres funcions, es podria definir en qualsevol interval de longitud pi, degut a la periodicitat de les seves funcions inverses.