Altres funcions racionals III

La simulació representa la funció racional (Recorda que quan , la funció s'anomena de proporcionalitat inversa) i conté l'exponent l'exponent n com un punt lliscant. Què observes quan n és senar? I quan n és parell?

té un asímptota vertical en ? Raona la resposta