Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Copy of قضیه تالس

موضوع: تالس هدف: درک صورت قضیه تالس و تشخیص نسبت های مساوی شرح فعالیت: در این فعالیت، قضیه ی تالس را مدل سازی نموده ایم. در مثلث ABC، خط DE موازی ضلع BC رسم شده است. با حرکت دادن نقطه ی D می توان خط DE را جا به جا کرد. اندازه ی پاره خط ها و نسبت آن ها در صفحه نشان داده شده است.
با جا به جا کردن نقاط D، C ، B ، A بررسی کنید کدام پاره خط ها با هم تناسب دارند؟ این نسبت ها را مانند مثال بنویسید...