Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Trigonometrijske funkcije

Sinus šiljastog kuta (oznaka: )u pravokutnom trokutu je omjer duljina kutu nasuprotne katete i hipotenuze. Kosinus šiljastog kuta (oznaka: )u pravokutnom trokutu je omjer duljina kutu priležeće katete i hipitenuza. Tangens šiljastog kuta (oznaka: ) u pravokutnom trokutu je omjer duljina kutu nasuprotne i priležeće katete. Kotangens šiljastog kuta (oznaka: )u pravokutnom trokutu je omjer duljina kutu priležeće i nasuprotne katete. Ovi omjeri ne zavise o veličini pravokutnog trokuta, već samo o kutu , pa za njih kažemo da su funkcije kuta

Trigonometrijski omjeri kalkulatorom

Računanje kutova iz trigonometrijskih omjera kalkulatorom