Activitat 1: Translacions

1.1 APLICAR UNA TRANSLACIÓ

Image

4. Quin nombre ha sortit com a valor del vector? Quina relació hi trobes amb la instrucció 1?

5. Selecciona la fletxa Mou i clica el punt B, desplaça el punt i observa com canvien els components del vector. I contesta les preguntes següents.

On hem de situar el punt B per tal que la segona component sigui negativa?

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
Comprova la meva reposta (3)

On hem de situar el punt B per tal que la primera component sigui negativa?

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
Comprova la meva reposta (3)

On hem de situar el punt B per tal que la primera i la segona component siguin negatives?

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
Comprova la meva reposta (3)

On hem de situar el punt B per tal que les dues components siguin de signe diferent?

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
Comprova la meva reposta (3)
Image

Mou el punt B i observa què passa. Com afecta això al triangle traslladat? Què canvia del triangle?

De què depèn la posició del triangle traslladat?

8. Modifica el vector per tal que els dos triangles no es solapin.

1.2 TROBAR EL VECTOR TRANSLACIÓ

1. Observa la gràfica següent, on hi ha tres mitjans de transport als quals s'ha aplicat una translació. Anem a trobar, en cada cas, el vector translació. 2. Dibuixa un punt A sobre un dels fars del cotxe de color vermell, dibuixa un punt B sobre el far corresponent de l’altre cotxe (vermell clar). 3. Dibuixa el vector que va del punt A al punt B. Clica amb el botó dret sobre el vector, tria propietats i fes que apareguin el nom i el valor (components del vector).

Quines són les components del vector de translació del cotxe vermell?

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
 • D
Comprova la meva reposta (3)

Quines són les components del vector translació del tractor?

Quines són les components del vector translació de la locomotora de tren a vapor?