Planarni grafovi - 1.

Graf je planaran ako se može smjestiti u ravninu tako da mu se bridovi sijeku samo u vrhovima. Graf koji je već tako smješten zovemo ravninskim grafom. Razmjesti vrhove u sljedećim grafovima bez presijecanja bridova, tj. "raspetljaj" linije (bridove) u svakome grafu.