elmtv-804-0214h-2

Author:
Eli Meitav
אלי מיטב - שאלון 804 - חורף תשע"ד - 2014 - שאלה 2 סרגלי הגרירה מציגים ישרים שונים מהנתונים בשאלה הנקודה האדומה על הציר האנכי ניתנת להנעה והיא מציגה גבהים שונים של הקדקוד הנתון