Classifiquem els quadrilaters

Mou els vèrtexs d'aquests 8 quadrilàters i explora les seves propietats.  
  • Té costats iguals entre si, encara que el moguem ? Quants?
  • Té angles iguals entre si? Quants?
  • Té costats sempre perpendiculars? Quants?
  • Té els costats sempre paral·lels dos a dos? Quants?
  • Té les diagonals sempre iguals?
  • Les diagonals es tallen sempre en el seu punt mig?
  • Les diagonals es tallen sempre en angle recte?
  • Té eixos de simetria? Quants?
Amb el ratolí comprova que els vèrtexs d'aquests quadrilàters es poden moure. La majoria, però, no d'una forma totalment lliure, de manera que encara que canviï el quadrilàter conserva algunes propietats. Anota a la següent taula les teves deduccions. Aquestes característiques són les que serveixen per anomenar els diferents tipus de quadrilàters amb els noms: RECTANGLE, TRAPEZI, TRAPEZI RECTANGLE, TRAPEZI ISÒSCELES, QUADRAT; PARAL·LELOGRAM, ROMBE i TRAPEZOIDE o QUADRILÀTER IRREGULAR.
Image