مربّع دو جمله ای ( تفاضل )

:نویسنده
setareh noorbakhsh
توضیح: در این محیط تعاملی، با حركت دادن نقاط سبز اندازه a و b تغییر می كند.
فعالیت: 1. با توّجه به اعداد a و b، تعریف مربّع تفاضل دو عدد چیست؟ 2. به نظر شما، مربّع تفاضل دو عدد a و b و مربع a چه تفاوتی دارند؟ 3. در این صورت، مربع تفاضل دو عدد چقدر است؟