Nakloněná rovina - rozklad sil a tření

Na nakloněné rovině se tíhová síla působící na těleso rozkládá na složku působící kolmo na rovinu a na složku působící podél roviny způsobující skluz. Na velikosti složky působící kolmo na rovinu závisí maximální síla tření, která působí proti skluzu. Při naklánění roviny síla tření postupně roste stejně jako síla, která působí podél roviny až do své maximální hodnoty, která je dána součinem síly působící kolmo na podložku a součinitele smykového tření daného pro danou kombinaci materiálů. Překročí-li síla působící podél roviny maximální sílu tření, těleso se dá do pohybu.
Najděte mezní úhel náklonu roviny, kdy bude ještě těleso v klidu a nebude klouzat dolů.