اندازه گیری زاویه

Topic:
Angles
برای تغییر اندازه ی زاویه از دایره های قرمزی که روی ضلع های زاویه قرار دارد استفاده کنید. برای دیدن اندازه ی زاویه هم روی مربعی که روبه روی کلمه ی اندازه قرار دارد کلیک کنید.