مساحت مثلّث

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
مساحت
توضیح: شکل زیر یک مثلث است که می توان با حرکت دادن نقطه های آبی، مثلث های متفاوتی را ایجاد کرد.
فعالیت: با جابه جایی نقطه ی سبز رنگ، ببینید چه اتّفاقی می افتد؟ آیا می توانید این مسئله را تحلیل کنید. 1. مساحت مثلّث با مساحت چه شکل دیگری برابر است؟ شکل را به حالت اوّلیه بازگردانید. با حرکت دادن هر یک از رئوس، مثلث را تغییر دهید. دوباره نقطه ی سبز رنگ را جا به جا کنید. 2. فرمول مساحت مثلّث با استفاده از ابعاد آن چه خواهد بود؟