การลบเวกเตอร์

กำหนดให้      และ   เป็นเวกเตอร์ใด ๆ ผลลบของเวกเตอร์   และ เขียนแทนด้วย     คือ ผลบวกของ   และนิเสธของ   หรือ
1. อธิบายวิธีการลบเวกเตอร์ ด้วยคำพูดหรือแนวคิดของตนเอง