Jednačina kružnice

Kružnica definicija

Kružnica je skup svih tačaka u ravni takvih da su sve tačke skupa na jednakom rastojanju r od jedne stalne tačke te ravni S, koja se naziva centar kružnice. Pozitivan broj r naziva se poluprečnik. Kružnica je određena tačkom S i pozitivnim brojem r.

Kružnica

Kružnica-jednačina u kanonskom obliku.

A(x,y), B(x,q) i S(p,q) su koordinate tačaka. Po Pitagorinoj teoremi važi da je    d(B,S)2 + d( A,B)2 = d(A,S)2, što nas dovodi do konačnog oblika: (x - p)2 + (y - q)2 = r2