زاویه های خارج از دایره کپی از

:نویسنده
Hamid, setareh noorbakhsh
:موضوع
دایره
موضوع: دایره و زاویه هدف: پیدا کردن مقدار زاویه ی خارج دایره و مماس کمان های ایجاد شده
شرح فعالیت: از نقطه ی A، بیرون دایره، دو پاره خط رسم کرده ایم تا دایره را در چهار نقطه قطع کنند. اندازه ی کمان های ایجاد شده بین این نقاط و تفاضل آنها در کنار شکل نوشته شده است. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. با حرکت دادن نقاط A، B و C بررسی کنید در حالت های مختلف چه رابطه ای بین زاویه ی A و کمان های a و b وجود دارد.