Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Хуваарилагдах чанар: Нөхөх даалгаврын (Open Middle) загвар

Тэгээс ес хүртэлх цифрүүдийг тус бүр нэгээс илүүгүй удаа ашиглан хоосон нүднүүдийг нөхөж, дараах илэрхийлэл үнэн байхаар коэффициентыг байрлуулаарай.

Илэрхийллийг үнэн байхаар дээр хийснээсээ өөр нэг жишээг хийгээрэй.

Илэрхийллийг үнэн байхаар дээр хийсэн хоёроосоо өөр нэг жишээг хийгээрэй

Илэрхийллийг үнэн байхаар дээр хийсэн гурваасаа өөр нэг жишээг хийгээрэй

Доорх үзэг хэрэгслийг ашиглан "1" эсвэл "0" цифрийг байрлуулж болохгүй бүх нүднүүдийг олж, шалгана уу.

Таны тодорхойлсон нүднүүдэд "0" эсвэл "1"-ийг яагаад байрлуулах боломжгүй байна вэ? Бүрэн тайлбарлаарай.