Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Гурвалжны дотоод өнцгүүдийн нийлбэр

ТОМ УЛБАР ЦЭГ (гурвалжны гадна талд)-ийг баруун тийш аажуухан гулсуулна уу. Юу болсныг ажигла. Буцааж чирнэ үү. Гурвалжны оройнуудыг өөрчилж, гулсагчийг дахин хөдөлгөөрэй.

Та энд юу харж байна вэ? Өөрийнхөө үгээр аль болох сайн тайлбарла.