Бүртгэл

Хуралд оролцохоор БҮРТГҮҮЛЭХ ЭШХ-д оролцох сонголт
  • Илтгэгч: ЭШХ-д илтгэлээ илгээн хянан магадлуулж засан сайжруулсан илтгэлээ хэлэлцүүлэх эрхээ авсан хүн
  • Сонсогч: ЭШХ-д хэлэлцүүлэгдэж буй судалгааны болон туршлага илтгэлүүдийг сонсож, туршлага судлах, хэлэлцүүлэгт оролцох эрхтэй хүн
  • Зөвлөх: ЭШХ-ыг зохион байгуулах хороо (редакц)-ны гишүүд