اشکال با تقارن چرخشی (2)

:نویسنده
setareh noorbakhsh
:موضوع
تقارن
در شکل زیریک نقطه ی آبی متحرک می بینید که مرکز دوران است و هم چنین نقطه ی سبزی را می بینید که اندازه ی زاویه ی دوران را تغییر می دهد.