عمود منصف

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: خاصیت عمود منصف هدف: درک و کشف تعریف عمود منصف به عنوان یک مکان هندسی
شرح فعالیت: در شکل زیر نقطه A را طوری حرکت دهید که فاصله A تا دو سر پاره خط BC ثابت بماند. به عبارت دیگر پاره خط های AB و AC مساوی باشند. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. فکر می کنید نقطه A روی چه مسیری حرکت می کند؟ این مسیر چه رابطه ای با پاره خط BC دارد؟ اگر روی نقطه A کلیک راست کنید و گزینه ی " تعقیب مسیر روشن " را فعال کنید و سپس نقطه A را حرکت دهید، مسیر حرکت A را بهتر خواهید دید.