Sistemes d'equacions lineals

Els sistemes d'equacions lineals són conjunts d'equacions lineals que s'han de verificar simultàniament. Atès el nombre de solucions el sistema pot ser: COMPATIBLE DETERMINAT; COMPATIBLE INDETERMINAT o INCOMPATIBLE. Segons tingui solució única, infinites solucions o no tingui cap solució. A les imatges següents teniu tres exemples, un per a cada tipus de sistema. (cas de sistemes de dues equacions amb dues incògnites)

Sistema compatible determinat

Sistema compatible determinat
Els sistemes lineals d'equacions compatibles determinats tenen una solució única que és el punt comú de totes les rectes. Les equacions no són múltiples una de l'altra. Són diferents.

Sistema compatible indeterminat

Sistema compatible indeterminat
Els sistemes lineals d'equacions compatibles indeterminats tenen infinites solucions, les rectes ,doncs, són coincidents. Les diferents equacions són múltiples unes de les altres.

Sistema incompatible

Sistema incompatible
Els sistemes lineals d'equacions incompatibles no tenen cap solució per tant les rectes no tenen cap punt en comú, són paral·leles. Les equacions tenen els coeficients de les variables iguals i els termes independents diferents.