Funcions trigonomètriques

La funció sinx

 • La funció és una funció periòdica, de període (es va repetint cada ).
 • És una funció acotada entre -1 i 1 ja que per a qualsevol valor del domini. El recorregut és, per tant, .
 • infinits màxims i mínims relatius. Els màxims relatius estan a amb . Els mínims relatius es troben a amb .
 • És una funció senar:

La funció cosx

 • La funció és una funció periòdica, de període .
 • És una funció acotada entre -1 i 1 ja que per a qualsevol valor de del domini. El recorregut és, per tant, .
 • infinits màxims i mínims relatius. Els màxims relatius estan a . Els mínims relatius es troben a .
 • És una funció parell:

Observa:

La funció  i la funció  són la mateixa funció, però el  està desplaçat  respecte del .

La funció tgx

 • La funció és una funció periòdica, de període .
 • És una funció amb infinites discontinuïtats asimptòtiques, als punts on .
 • És creixent en tot el domini, sense màxims ni mínims relatius.
 • És una funció senar.