محیط دایره - عدد پی

:نویسنده
parhun, setareh noorbakhsh
:موضوع
دایره, محیط
شکل زیر یک دایره است که میتوان با حرکت دادن نقطه ی آبی دایره های متفاوت ایجاد کرد.
فعالیت: نقطه ی مرکز دایره را بکشید، ببینید چه اتّفاقی رخ می دهد. 1. محیط دایره ای به قطر 1 چه قدر است؟ چرا؟ شکل را به حالت اوّلیه بازگردانید. نقطه ی آبی رنگ را جا به جا کنید، تا قطر دایره 2 شود. 2. مـحـیـط دایره ی جدید چقدر است؟ 3. مـحـیـط دایره چند برابر قطرش است؟ حالا، دایره ای به قطر 10 را امتحان کنید و به سؤالات قبلی پاسخ دهید. برای بزرگ نمایی کردن تصویر، Ctrl را نگه داشته و غلطک ماوس را حرکت دهید یا روی محیط تعاملی کلیک راست کنید. 4. عدد π (پی)را چگونه توضیح خواهید داد؟ مقدار عدد π را تخمین بزنید؟