مساحت ذوزنقه کپی از

:موضوع
مساحت
توضیح: شکل زیر یک ذوزنقه است که شما می توانید با حرکت دادن نقطه های آبی ذوزنقه های متفاوت ایجاد کنید.
فعالیت: نقطه ی سبز را حرکت داده چه می بینید؟ 1. مساحت ذوزنقه با مساحت چه شکل دیگری برابر است؟ 2. فرمول مساحت یک ذوزنقه با استفاده از ابعاد آن چه خواهد بود؟\