Анхны нөхцөлтэй бодлого Жишээ 2

Жишээ 2

2 м/сек хурдтай явж байсан завь өөрийн хурдтай пропорционал эсэргүүцлийн хүчний нөлөөгөөр хөдөлгөөнөө удаашруулж 4 секундийн дараа хурд нь 1 м/сек болов. а) Хэдэн секундийн дараа завины хурд 0.25 м/сек болох вэ? б) Завь зогсох хүртлээ ямар зам туулах вэ?