Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

solbison-lines-locus

Бодлого. Солбисон хоёр шулуунаас ижил зайд орших цэгүүдийн геометр байрыг ол.

M1 цэгийг дайрсан l1 шулуун, M2 цэгийг дайрсан l2 шулуун тус тус өгөгдсөн. M1, M2 цэгүүдийг зөөж координатыг дураар сонгож болно. l1 шулууны чиглүүлэгч u=(a,b,c), l2 шулууны чиглүүлэгч v=(d,e,f) векторууд бөгөөд a,b,c,d,e,f параметрүүд бүгд харгалзах гулсагчаар өгөгдсөн тул дураар өөрчилж болно. Биссектрис шулуун (ногоон, шар) дээрх дурын цэгийг хөдөлгөн өгсөн 2 шулуунаас ижил зайтай байгааг харна уу.

Огторгуй дахь байгуулалтыг маузынхаа тусламжтайгаар эргүүлж тойруулан хараарай.

Бодит өргөтгөлөөр байгуулалтыг харах