Set (Word Problems)

नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कक्षा १० को गणित विषय अन्तरगत समुहसँग सम्बन्धित शाब्दिक समस्या सम्बन्धि नमुना प्रश्न र उत्तर