PROVJERA

1. Nacrtani je vektor AB, a ti nacrtaj dužinu CD i translatiraj ju za zadani vektor.

2. Nacrtaj trokut ABC i napravi osnu simetriju trokuta preko osi y kao osi simetrije.

3. Nacrtaj četverokut ABCD i napravi centralnu simetriju preko točke S kao centra simetrije.

4. Nacrtaj dužinu AB i rotiraj ju oko centra S za 180 stupnjeva. Ako si paran broj u imeniku u pozitivnom smjeru, a ako si neparan u negativnom smjeru.

5. Odredi sve osi simetrije peterokuta. Koliko ih ima?

6. Odredi vektor:

A) += B) - = C) -=