Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

CTMC - Markovský řetězec se spojitým časem

Markovský řetězec je modelován stochastickou Petriho sítí, všechny přechody mají exponenciální zpoždění odpalu. Zobrazena je průměrná délka zpoždění v minutách. Pokud je průměrné zpoždění 10 minut, je intenzita přechodu 12 odpalů za hodinu. U stavu P1 je zpoždění přechodů dvakrát kratší než u ostatních přechodů, intenzita výstupu z tohoto stavu musí být dvakrtát větší.

Stavový graf je silně souvislý, žádný stav není absorpční, tedy proces je ustálený a limity pravděpodobnostního rozdělení stavů a = (a1, a2, a3, a4, a5) vypočítáme jako řešení homogenní soustavy rovnic

Pokud chceme číst koeficinenty v řádcích, jak je obvyklé, musíme přehodit pořadí činitelů a celou rovnici transponovat

Pro zohlednění normalizační podmínky a1 + a2 + a3 + a4 + a5 = 1 přidáme k transponované matici řádek jedniček a sloupec pravých stran o1 = (0, 0, 0, 0, 0, 1)T . Řešíme Gaussovou eliminací s maticí rozšířenou o vektor pravých stran o1 (příkaz SchodovityTvar). Z výsledné matice QtEl přepíšeme výsledek zpět do rovnic: a1 = 0,11; a2 = 0,22; a3 = 0,22; a4 =0,22 a5 = 0,22.
V tomto případě je matice intenzit řídká, se spoustou nul, je možný i ruční výpočet bez maticového počtu.