کمترین جمع دو عدد

:نویسنده
saeed
دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضرب آن ها 24 و حاصل جمع آن ها کمترین مقدار ممکن باشد.
با جدول سمت راست توجه کنید. عددهای دیگر غیر از 24 را نیز بررسی کنید.