Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Copy of Косинусын теорем

Гурвалжны талын урт болон өнцгийн хамаарлыг олж тооцоолох зорилготой.
Зөвлөмж: Та бүхэн гурвалжны оройн цэгүүдийг хөдөлгөж үзээд гурвалжны талын урт болон өнцгүүдийн хоорондох хамаарлыг ажиглаарай. Даалгавар: Теоремын баталгааг хийхдээ зөвхөн 1 тэнцэтгэлийг нь авч үзсэн бөгөөд үлдсэн 2 тэнцэтгэлийн баталгааг хийж өөрийгөө сориорой.