Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

رابطه فیثاغورس کپی از

:نویسنده
Ali, setareh noorbakhsh
شرح فعالیت: مثلث ABC یک مثلث قائم الزاویه است.
اندازه ی هر ضلع این مثلث و همچنین مساحت مربع های تشکیل شده روی اضلاع این مثلث در گوشه ی تصویر نشان داده شده است. با حرکت دادن نقاط A و B و C بگویید چه رابطه ای بین مساحت مربع ها وجود دارد؟