Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

CIRCUNFERENCIA_GONIOMETRICA

CIRCUNFERENCIA GONIOMÉTRICA
Ao desprazar o esvarador ángulo α1, na construción de geogebra, vas obtendo sobre a circunferencia goniométrica distintos ángulos. Fíxate nas coordenadas dos puntos sobre a circunferencia e o valor das correspondentes razóns trigonométricas de cada ángulo. Punto (x , y) —> ( cos α , sen α ) Coa axuda da circunferencia goniométrica, manipulando a construción tes que contestar as seguintes preguntas no editor de envios. 1. Usando a circunferencia goniométrica calcula o seno e o coseno dos seguintes ángulos: 0º, 45º, 75º, 90º, 120º, 135º, 150º, 210º, 235º, 270º, 300º, 315º e 360º. 2. Observando os datos anteriores, poderás comprobar como son os signos das distintas razóns trigonométricas en cada cuadrante. Indica como é o signo das razóns trigonométricas en cada un dos catro cuadrantes. 3. Pescuda que ángulos teñen seno igual a 1, seno igual a cero e seno igual a -1. 4. Pescuda que ángulos teñen coseno igual a 1, coseno igual a cero e coseno igual a -1. 5. Que podes dicir da tanxente de 90º e de 270º? 6. Atopa un ángulo maior de 90º cuxo seno sexa 1/2 . 7. Atopa dous ángulos diferentes cuxo coseno sexa 0.