Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Set (Model 1) Example 1

119 जना विद्यार्थीहरुको सर्बेक्षणमा 16 जनाले पोखरा र लुम्बिनी दुबै मन पराउँदैनन्, 69 जनाले पोखरा र 39 जनाले लुम्बिनी मन पराउँछन (In a survey of 119 students, it was found that 16 like neither Pokhara nor Lumbini, 69 like Pokhara and 39 like Lumbini. i.    कति जनाले पोखरा मात्र मन पराउँछन् ? (How many students like Pokhara only?) ii.   कति जनाले लुम्बिनी मात्र मन पराउँछन् ? (How many students like Lumbini only?) iii.  माथिको तथ्याङ्कलाई भेनचित्रमा देखाउनुहोस् . (Show this above information in a Venn diagram.)