شکل را به چهار قسمت تقسیم کرده ایم در کدام حالت همه قطعات هم نهشتند؟

شکل را به چهار قسمت تقسیم کرده ایم در کدام حالت همه قطعات هم نهشتند؟ راهنمایی: بخش 1 یا 2 را انتخاب کنید و ببینید کدام یک از تقسیمات درست است؟ می توانید قطعات را جدا کنید و آن ها را انتقال دهید یا بگردانید برای چرخاندن قطعات از نقاط قرمز رنگ استفاده کنید آموزش جئوجبرا در 40 جلسه http://epmath.ir/Education/GeoGebra/GeogebraEdu.htm مهدی مفیدی احمدی 21 دی 97