Lemma 15

Autor:
drypair
Lemma 15 Mějme kružnici s průměrem AB a stranu AC vepsaného, pravidelného pětiúhelníku. Sestrojíme bod D, který je středem oblouku nad AC. Sestrojíme bod E jako průsečík polopřímek CD a BA a bod F jako průsečík úseček AC a DB. Sestrojíme-li nyní úsečku FM kolmou na AB, EM je poloměr kružnice.