تابع چند جمله ای

:نویسنده
setareh noorbakhsh
توضیح: در شکل زیر نمودار یک تابع چند جمله ای را می بینید، که می توان با حرکت دادن نقاط سبز a و b و c و d و e در آن تغییر ایجاد کرد.
فعالیت: برای تغییر دادن مقدار پارامترها، از نقاط متغیر استفاده کنید. تغییرات به وجود آمده را ببینید. اگر ضریب x با توان چهار صفر باشد، شما می توانید توابع چند جمله ای درجه سه را ببینید. 1. اگر ضرایب x3 و x4 صفر باشد، به چه توابعی خواهیم رسید؟ برای پاسخ به سؤال، تابع y= 5x3+3x2-2x+1 را در نظر بگیرید.