Plantejament "convencional"

  • Definim el concepte de mitjanes d'un triangle
  • Ensenyem a calcular el punt mitjà d'un segment
  • Ensenyem a determinar la recta que passa per dos punts
  • Ensenyem a trobar la intersecció entre dues rectes
  • Fem alguns exemples
  • Encarreguem exercicis "tipus"
Exercici: Donat el triangle de vèrtexs A(1, 3, -1); B(2, 0, 3) i C(0, 3, 1) , calcular les coordenades del seu Baricentre.