باغچه

:نویسنده
saeed
یک باغچه مستطیل شکل به طول 10 متر و عرض 5 متر است. اگر به فاصله ی 1 متر از لیه باغچه و دور تا دور آن را نرده بکشیم، چند متر نرده احتیاج داریم؟
ابتدا یک مستطیل رسم کنید. دور آن به فاصله یک متر از هر ضلع خط بکشید. یک مستطیل جدید به وجود میآید. طول و عرض این مستطیل چقدر است؟