Хоёр хувьсагчийн регрессийн анализ-Статистик үзүүлэх

Даалгавар

Өгсөн өгөгдлийн нэг хувьсагчийн анализ, статистик утгуудыг хүснэгтэнд харуулна.

Зааварчилгаа

1.Toolbar ImageХулгана ашиглан А, В багануудын тоо агуулсан бүх нүднүүдийг идэвхижүүл.
2.Toolbar ImageХоёр хувьсагчийн регрессийн анализ хэрэгслийг сонгоод Өгөгдлийн Анализ цонхонд диаграмыг харуул.
3.Toolbar ImageӨгөгдлийн Анализ цонхны Статистик мэдээллийг үзүүлийг сонгоод параметр статистик өгөгдлийг харуул.
4.Өгөгдлийн Анализ цонхны доод талд янз бүрийн регрессийн загваруудаас сонго.

Та өөрөө хийж үзнэ үү.

ТодорхойлолтТомъёо
X-н дундажЭхний багана дах элементүүдийн арифметик дундажыг тооцоолно
У-н дундажУдаах багана дах элементүүдийн арифметик дундажыг тооцоолно 
SxЭхний багана дах тоонуудын стандарт хазайлтыг тооцоолно
SyУдаах багана дах тоонуудын стандарт хазайлтыг тооцоолно
rКорреляцийн коэффициентуудыг тооцоолно
Calculates the Spearman's rank correlation coefficient.
SxxСтатистик утгыг тооцоолно:
SyyСтатистик утгыг тооцоолно:
SxyСтатистик утгыг тооцоолно:
Тодорхой коэффициентуудыг тооцоолох. Тайлбар: Регрессийн шугаман загвар  
SSECalculates the Sum of squared errors between the y-values of the list and the function values of the x-values. Регрессийн муруй

Байгуулалтын бичлэг