VJEŽBA 2. JEDNADŽBA PRAVCA

Materijale radionice možete pogledati i preuzeti na: https://goo.gl/praH1N

Kratke upute: ****************************** 1. Toolbar Image Izradimo dva klizača jedan s nazivom a, drugi s nazivom b. 2. Za promjenu oblikovanja, Toolbar Image pa desni klik na klizač --> Svojstva objekta. 3. U Traku za unos upisati y=a*x+b ili s razmakom y=a x+b. NAPOMENA: U Algebarskom prikazu je to funkcija f. ****************************** 4. U Traku za unos upisati koordinatu sjecišta (0, b). 5. Traka za unos --> Naredba Dužina[(0,0),ime_točke_iz_4._koraka]. ****************************** 6. Toolbar Image Ubacimo slike Desni klik na pojedinu sliku --> Svojstva objekta --> Dodatno --> Uvjet za prikaz objekta U ovom slučaju vidljivost slike ovisi o nagibu (klizač a) --> a>0 ili a<0 ili a=0. ****************************** 7. Toolbar Image Dodamo dinamičan tekst (klik na tekst u algebarskom prozoru ili odaberemo kao objekt).

Upute

*************** DODATNO: SLIKA MACE *************** * Toolbar Image Ubacimo sliku mace (3 puta za "gore, ravno i dolje") --> adresa slike mace ispod. * Desni klik na pojedinu sliku --> Svojstva objekta --> Dodatno --> Uvjet za prikaz objekta U ovom slučaju vidljivost slike ovisi o nagibu (klizač a) --> a>0 ili a<0 ili a=0. * Upisom u Traku za unos kreirati tri broja (x_g, x_r, x_d) ovisno o tome gdje želimo pozicionirati odnosno "fiksirati" macu prema vidljivosti grafičkog prikaza --> u gornjem apletu: x_g=-2.5, x_d=2.1 i x_r=20*sgn(a) NAPOMENA: sgn() je preddefinirana funkcija za predznak, sgn(a) je pomnožen proizvoljnim brojem koji je izvan dijela osi x vidljivog u apletu). * Položaj slike određen s Ugao1 i Ugao2 (Desni klik na sliku --> Svojstva objekta --> Položaj). U ovom primjeru: "gore" --> za Ugao1 odabrana točka G(x_g,f(x_g)), za Ugao2 točka G + 2.5JediničniVektor[f]. "ravno" --> za Ugao1 odabrana točka H(x_r,f(x_r)), za Ugao2 točka H +2.5JediničniVektor[f]. "dolje" --> za Ugao 1 odabrana točka I(x_d,f(x_d)), za Ugao 2 točka I + 2.5JediničniVektor[f]. ADRESA SLIKE MACE: https://d3djjx5k976c49.cloudfront.net/material/ZJ4lUMatAM90GrkwViNYfo91Kv8Hs16e/material-TKRzAs9r.png