Narýsujte △ a sestrojte kružnici opasnou

Narýsujte △ ABC, |AB| = 6 cm, |BC| = 6 cm, |AC| = 4 cm. Sestrojte kružnici tomuto trojúhelníku opsanou. a) Je △ ABC rovnoramenný? b) Která přímka je osou souměrnosti tohoto trojúhelníku? c) Kde leží střed O kružnice opsané tomuto trojúhelníku? Leží na jeho ose souměrnosti? d) Leží bod O na ose ∢ ABC?