Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

ТАЛЕСОВА ТЕОРЕМА

Движи ги точките М1,М2 и М по кружницата. Дали аголот ќе ја смени својата големина или секогаш ќе биде 90 степени?
Нацртај кружница во тетратката и периферен агол над дијаметарот.Сега измери го аголот што го нацрта. Дали и твојот агол е прав?