Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Гиперболын график

Цаасан дээр R радиустай О цэгт төвтэй тойрог болон тойргийн гадна талд орших А цэг авъя. А цэгийг тойргийн хүрээн дээр байхаар цаасыг нугалж болох ба ингэж олон удаа нугалахад эдгээр нугалаасаар хашигдсан гипербол үүсдэг. А цэгийг тойргийн хүрээн дээр байхаар нугална гэдэг нь геометрийн үүднээс А цэг болон тойрог дээр орших цэгийг холбосон хэрчмийн дунджаас босгосон перпендикуляр шулуунуудыг татахтай ижил юм. Үүнд үндэслэсэн байгуулалттай доор танилцана уу. А, О цэгүүд нь гиперболын фокусын цэгүүд юм. А цэгийг тойрог руу ойртуулж, холдуулахад ямар зүй тогтол ажиглагдах вэ?