Proporcionalitat2-Tales.ggb

Autor:
jcampos
Comprovar el teorema de Tales
Insereix una "Recta que passa per dos punts" amb el primer punt a A=(1,1) i el segon a B=(8,1), serà la recta a. Insereix una "Recta que passa per dos punts" amb el primer punt coincident amb anterior A=(1,1) i el segon a C=(7,5), serà la recta b. Oculta el punt B i C. Insereix un "Punt en un objecte" sobre la primera recta a, a les coordenades D=(4,3). Insereix un "Punt en un objecte" sobre la segona recta b, a les coordenades E=(5,1). Insereix una "Recta que passa per dos punts" amb el primer punt a D i el segon a E (és a dir els dos darrers punts creats), serà la recta c. Insereix un "Punt en un objecte" sobre la primera recta a, aproximadament a les coordenades F=(6,4.34). Insereix una "Recta paral·lela" a la darrera recta c, que passi pel darrer punt F, serà la recta d. Insereix un punt a la "Intersecció entre dos objectes", en concret la darrera recta d i la primera recta a, serà el punt G~(7.6, 1) Oculta els eixos i la graella. Mesura la "Distància" entre el punt A i el punt D, serà la distànciaAD. Mesura les distàncies DF, AE, EG, DE, FG. Entrada: rao1DFAD=distànciaDF / distànciaAD Entrada: rao2EGAE=distànciaEG / distànciaAE Fixa't com són aquestes dos darreres raons mentre mous el punt F; i si mous el punt D? Entrada: rao3FGDE= distànciaFG / distànciaDE Es manté com les anteriors? Mesura les distàncies AF, AG. Oculta les distàncies DF, EG. Entrada: rao4AFAD=distànciaAF / distànciaAD Entrada: rao5AGAE=distànciaAG / distànciaAE Observa la relació entre les tres darreres raons mentre mous els punt F i/o el D.